bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp 2021-2026

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Quyền ứng cử, quyền bầu cử là gì?

bầu cử

Quyền bầu cử là quy định của pháp luật về khả năng của công dân. Thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền bầu cử bao gồm việc đề cử, giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu. Tức là quyền chủ động trong lựa chọn của công dân.

Quyền ứng cử là quy định của pháp luật về việc công dân có đủ điều kiện thể hiện nguyện vọng của mình. Được ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử. Đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

(Hội đồng bầu cử quốc gia)

Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân. Được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện. Việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình. Thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần thiết lập bộ máy nhà nước. Để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, thực hiện bầu cử là trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Các mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

mốc thời gian về bầu cử

Trước 105 ngày bầu cử

07/02/2021 (105 ngày trước ngày bầu cử): Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố, cấp huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã.

17/02/2021 (95 ngày trước ngày bầu cử): Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

22/02/2021 đến 27/02/2021 (85 – 90 ngày trước ngày bầu cử): Các địa phương gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử ở địa phương mình. Về Hội đồng bầu cử quốc gia.

04/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử): Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử): Thành lập Ban bầu cử . Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã. Kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử.

19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử): Hội nghị hiệp thương lần thứ 2.

03/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử): Thành lập Tổ bầu cử

13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử): Niêm yết danh sách cử tri.

18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử): Hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Trước 1 tháng ngày bầu cử

28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử): Công bố danh sách chính thức những người ứng cử.

13/5/2021 (tức 10 ngày trước ngày bầu cử ngày): Ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

22/5/2021: Kết thúc vận động bầu cử.

Nguồn https://thuvienphapluat.vn/

Ngày 23/5/2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau ngày bầu cử

02/6/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử): Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã.

12/6/2021 (20 ngày sau ngày bầu cử): Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử.

Các địa phương tiến hành tổng kết cuộc bầu cử từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử cho đến trước ngày 22/6/2021.

Các khẩu hiệu nào được tập trung sử dụng trong cuộc bầu cử Quốc hội

khẩu hiệu nào được tập trung sử dụng trong cuộc bầu cử Quốc hội

Khẩu hiệu đi kèm bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!

Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Khẩu hiệu ngắn khác

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nguồn: https://www.qdnd.vn/

Xem thêm

Giải mã ý nghĩa 12 số trên căn cước công dân gắn chíp.

CCCD gắn chíp. Thủ tục hành chính bạn cần hiểu rõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *